SMHOS.COM


รายนามผู้บริจาค จำนวนเงิน
รายนามผู้บริจาค จำนวนเงิน
พ่อหนานหลา - คุณสุภัทรา จำปี 1,000
คุณยายวราภรณ์(เชียงราย) แกล้วกล้า 500
คุณพ่อประดิษฐ์ - คุณแม่ฟองคำ สีสด และครอบครัว 500
อาจารย์เสงี่ยม คุณแม่ฟองคำ บรรเลงสวรรค์ 1,000
งานศพแม่ต้อม สายสมุทร 200
คุณครูยงยุทธ ธงชัย 500
แม่ใหญ่สีไว โชคลาภ 1,000
คุณภวัลย์ กล้วยคำ 1,000
คุณสุพิน กล้วยคำ 100
คุณธารทิพย์ คุณชัยณรงค์ ลิสุวรรณ 200
คุณอุดมศักดิ์ สีสด 1,000
อาจารย์ดำรงค์ อาจารย์นิภารัตน์ เสียงหวาน 1,000
อาจารย์นิรันดร์ - คุณลัดดา บุญสูง 1,000
แม่ใหญ่ไวย์ อรุณบุตร,แม่จินตนา พวงไวย์ 500
คุณสมฤทธิ์ คุณรัชนี สมัย 1,000
คุณชวลิตร คุณจิรนันท์ ฉิมพารส 300
คุณชาญ, คุณยุทธ์ สำลี 1,000
นายสวิง คุ้มครอง 500
ครอบครัวคุณวงศ์เดือน, คุณนันทนา สมบัติ 1,000
คุณสุคำ คุณบุญมา สวยงาม 1,000
คุณสมพงศ์ สายสมุทร 200
เด็กชายศุภกฤต แกล้วกล้า 100
คุณพยอม - คุณสุพัตรา โคนโท 999
งานศพแม่จันทร์ พื้นงาม 300
คุณอ่อนศรี สมบูรณ์ชัย 200
พ่อศรีวงศ์ สีสด 500
ครอบครัวพ่อใหญ่มอญ ถือแก้ว 500
คุณศิรินาถ เตียวสิริ 100
แม่บัวบาน สมร 100
คุณเดือน, คุณคมชิด, คุณดรัลภพ เจริญอยู่ 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50
คุณไพรัตน์, คุณสุภาณี, คุณเกตุสุดา,คุณศาลาณี สุกใส 1,000
พ่อชุม แม่วรรณี สังเวียนวงศ์ 200
พ่อติ๊บ แม่หน่อย วงศ์มาก 1,000
คุณวิโรจน์ - คุณสมกรานต์ ศิริประทุม 200
คุณอุดมศักดิ์ ถือแก้ว และครอบครัว 1,000
คุณนริศรา ลีลามานิตย์ และครอบครัว 1,000
เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2,000
คุณพิกุล วงศ์ประมวลผล 1,000
คุณผิว, คุณสมพร เกษียร 2,000
คุณนัฐยา เกษียร 1,000
คุณฟอง, คุณรัน เกษียร 500
คุณสมบูรณ์ ใจเย็น 1,000
ครอบครัว พ่อชวน - แม่อารีย์ วงศ์ตะวัน 1,000
พ.อ.(พิเศษ) เกรียงศักดิ์ - คุณนายวัลศิลป์ จันทร์ศรี 10,000
นายนพดล ตันติดลธเนศ 470
คุณชลชีวัน วงศ์สมบูรณ์ 1,000
คุณชนิดา ฐิติวีรกร 500
คุณชัยอนันต์ ผู้มีสิทธิ์ 1,000
คุณพัชรวดี 1,000
คุณพรทิพย์ มากน้อย 1,000
คุณโชคชัย วิรุฬหัสวรรยา 1,000
รศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ 3,000
คุณประชัน, ส.อบต.ถนัด เมฆอากาศ 1,000
คุณสว่าง - คุณวันดี สันป่าแก้ว 1,000
คุณแม่ประทุม จินดาสุ 100,000
คุณสมบูรณ์ เลิศธนาภรณ์ 20,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,001
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,200
คุณพรพิมล สังวรวงษ์พนา และครอบครัว 2,000
แม่ใหญ่ยอด แก้วมา 500
คุณคำไปล่ แกล้วกล้า 200
แม่แก้วดี รัตนอุทัย 200
คุณคำไปล่ มั่นเหมาะ 100
คุณวันชัย คีตธรรม 50
คุณยายคำป้อ ปาลาศ, คุณพ่อทองคำ - คุณแม่ปัทมา แก้วกุลทล 500
คุณพ่อประจิม - คุณแม่จรูญศรี บุญเกลี้ยง 1,000
คุณเอกสิทธิ์ เทียมทัน 3,000
คุณลุงสอง สบายสุข และครอบครัว 1,000
คุณประเสริฐ หวานยิ่ง 2,000
ร้านพิศมัย(ข้าง รพ.สูงเม่น) 1,000
ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสูงเม่น 100,000
คุณสานิต เขมวัฒนา 10,000
พ.ต.ต.นรินทร์ - คุณมณเฑียร์ พงศ์พิสิฎฐ์ 1,000
คุณสินิทรา เสียงดี 100
คุณบานชื่น วงค์สม 100
คุณมยุรา เดชธรรม 50
พ่อจันทร์ - แม่อวน กาวิน 1,000
แม่เลี่ยม สุขรอด 200
ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนมูล 10,000
คุณพ่อสีมา สมบัติ 10,000
งานศพแม่บุญมี สมร 500
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 340
คุณพ่อเจริญ - คุณแม่วัชรี เสนาะ 500
คุณพ่อสมพร - คุณแม่แสงวรณ์ เสนาะ 1,000
คุณอนุรักษ์ สายทอง 500
คุณยายพา ชมสวน 500
คุณพ่อสนั่น - คุณแม่แก้วลูน, คุณพิมล กรรณิกา 1,500
คุณหลั่น พองาม 500
คุณแม่มลฤดี กันทาธรรม 300
คุณอ๊อด - คุณคำน้อย แกล้วกล้า 100
คุณแม่เลี่ยม สุขรอด 200
คุณยรรยง สมบัติ 1,000
งานศพแม่แตน พุทธิรัตน์ 300
คุณวราภรณ์ สนธิ 1,000
จ.ส.อ.ถนัด ชื่นชม และครอบครัว 300
คุณเสรี สลักลาย 2,000
คุณสายกาญจน์ กาจนไพศาล 3,000
คุณพัชรวดี คุณวัฒน์ 1,000
คุณปทิตา โง้วจุงดี 10,000
คุณกิตติพงษ์ เลิศวนางกูล 1,000.9
คุณธวัชชัย สุกรินทร์ 5,000
คุณลักษณาวรรณ ตั้งไพบูลย์ 10,000
คุณกิตติ จิตตรีประเสริฐ 19,980
คุณวิทยา ยุกแผน 4,800
คุณจันทวาสน์ บุญสิริ 1,580
แพทย์หญิง ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 2,000
แพทย์หญิง นภัสวดี ว่องชวณิชย์ 10,000
นายแพทย์ นฤชา สังขชาติ 3,000
นายแพทย์ ธัญญลักษณ์ เชาว์นิธิ 10,000
นายแพทย์ โสภณ นิลกำแหง 10,000
นายแพทย์ บัณฑิต เชี่ยววิทย์ 2,000
นายแพทย์ สาธิต ปิงสุทธิวงศ์ 10,000
คุณพุทธชาติ ลี้สวัสดิ์ 3,000
นายแพทย์ ประภัสสร โกษาคาร 3,000
นายแพทย์ วุฑฒา สว่างสุภากุล 5,000
แพทย์หญิง เปรมวดี พิศูทธินุศาสตร์ 10,000
นายแพทย์ ดิษฐพงศ์ สัตตบงกช 10,000.34
นายแพทย์ สุรพล ลิขิตวัฒนานุรักษ์ 10,000
นายแพทย์ พรชัย ลิขิตศานต์ 5,000
นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช 10,000
นายแพทย์ ยอดรัก ประเสริฐ 10,000
แพทย์หญิง นวพร เตชะมณีสถิตย์ 1,000
คุณพูลสิน เตชะมณีสถิตย์ 1,000
นายแพทย์ ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช 5,000
นายแพทย์ ธีระชัย คูหะเปรมะ 3,000
แพทย์หญิง วรรณภา เลิศประภามงคล 5,000
นายแพทย์ ฤชุกรณ์ เติมทอง 3,000
นายแพทย์ ธนากร วัตราเศรษฐ์ 10,000
แพทย์หญิง สุธิดา วุฒิพงษ์สุทัศนีย์ 10,000
นายแพทย์ ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์ 5,000
นายแพทย์ สุทธิชัย เนาวนิรุทธ์ 3,666
คุณสุพรรณี เจียรกูล 1,000
คุณวราภรณ์ เบสุวรรณ 2,000
คุณนิตยา เลิศธนาภรณ์, คุณนวรัตน์ เอกอรวงศ์ 10,000
คุณสมเกียรติ อารีย์รักษากุล 5,000
คุณสมบูรณ์ เลิศธนาภรณ์ 2,000
คุณวันเพ็ญ มีชูสิน 1,000
คุณปฏิมารังสรรค์ มาลากุล ณ อยุธยา 1,000
คุณสรนัญ มาลากุล 500
คุณศศันพินทุ์ เลิศธนาภรณ์ 500
คุณสระแก้ว เวชชลานนท์ 500
คุณวันชัย, คุณรัตนา , คุณเมธัส อัครมิ่งมงคล 5,000
คุณสมชาย หรือ สาริศ อึ้งอาชา 2,000
คุณบุรินทร์ ประภาพรสุข 1,001
รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ 1,001
คุณสุรินทร์ สาธิตธนาภัทร 2,000
คุณสุวรรณี มหาเหมรัตน์ 5,000
คุณอนันต์ อัศวยิ่งเจริญสุข(ปุ๊ ระเบิดขวด) 500
คุณสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ 505
คุณประสิทธิ์ พัฒนสินสถิตย์ 2,000
คุณสุนทราภรณ์ - คุณปราณี ทองตะกุก 4,000
คุณประเสริฐ เข็มทอง 2,000
คุณสุวิทย์ ลิขิตโชคทรัพย์ 1,000
คุณณรงค์เดช รุ่งอรุณวิโรจน์ 1,000
คุณศิริเดช ดวงเนตร 1,000
คุณชัยพร ลีวิริยะเลิศ 3,000
คุณวร พุ่มสุวรรณ 1,000
คุณวรัช กุศลมโนมัย 5,000
กลุ่มสุทธิ 77 9,000
ก๊วนกอล์ฟสุทธิ 77 3,000
คุณสุชาติ ตามใจจิตร 1,000
คุณมงคล สิริสิทธิโชติ 2,000
คุณนี้ เซปึง 2,000
คุณวรุณยุพา สุขรัตน์ 1,000
คุณสุภิรักษ์ พรหมมินทร์ 1,000
คุณวรรณา แห่งวงศ์งาม X,XXX
คุณสมชาย - สุธี สิริสิทธิโชติ 4,000
คุณอารีย์ กบิลธารา 2,000
คุณสมศรี จิวนารมณ์ 1,000
คุณธนันต์ สิริสิทธิโชติ 2,000
คุณสมใจ ศิลสมิต 500
คุณสุชารี สิริสิทธิโชติ 1,000
คุณณัฐพล สิริสิทธิโชติ 2,000
คุณณัฐชาติ สิริสิทธิโชติ 1,000
ร.ต.เสริม สุขรัตน์ 500
คุณวู่ซึ่น แซ่หลี(ครอบครัวผลดีเยี่ยม), คุณสมชาย ผลดีเยี่ยม 10,000
คุณศิริรัตน์ จงเฉลิมไพบูลย์ 1,000
เด็กชาย ฆฤณ ปรีชาชัยสุรัตน์ 1,000
คุณอนุพงศ์, คุณสุดารัตน์, คุณธัญชนก, คุณกิติพศ กมลกุลาจารย์ 5,000
คุณดวงใจ ปรีชาวรประภา 1,000
คุณนงนุต วิริยไพโรจน์ 1,000
คุณสุพรรณี โอฬารฤทธินันท์ 1,000
คุณพิศมัย แซ่เตียว 2,000
คุณสุวภัทร ฐานสุวัฒน์ 1,000
คุณเมลินดา ไพลินพรหมลิขิตชัย 2,000
คุณสุรัตน์ สุขพงษ์ 200
พ.สมบูรณ์ 13,200
คุณสุภาภรณ์ วราพันธุ์ 500
คุณจำเนียน ฉิมพินิจ 500
คุณวิท วรรณไกรโรจน์ 10,000
คุณชัชวาล คำนิล 1,000
คุณนิวัฒน์ - คุณอัญชลี ธนากูรเมธา 2,000
คุณนงลักษณ์ ประจิตร 500
คุณเจษฎา 500
คุณศุภวรรณ พันธ์บูรณะ 1,000
คุณจุฑาอร เสนาคำ 400
คุณสิริพรรณ กล่อมจิต 1,000
พ.ต.อ.ประพาส ธรรมนันท์ 1,000
คุณสุปราณี ทัศนะพงษ์ 1,200
คุณชมภูนุช อำภาส 200
คุณนิชกมล ณ สงขลา 1,200
คุณดวงใจ อัศวชูโชค 1,000
คุณขนิต ฐิติวีรกร 500
คุณอมรชัย - คุณสุรัตน์, เด็กหญิงอมรรัตน์, เด็กหญิงอรพิมล เกียรติกมลมาลย์ 2,000
นายแพทย์ มงคล อุยประเสริฐกุล 10,000
คุณแม่พี่ไก่ (สุรางค์ วิเศษมณี) 2,000
คุณเยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ 2,000
คุณวาณี พูนภักดี 2,000
คุณสมประสงค์ ศิริบริรักษ์ 1,000
คุณวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ 2,000
คุณสุนีย์ เศรษฐ์ศักดิ์โก 100
คุณสมใจ อภิกิจปกรณ์ 100
ครอบครัวลิ้มวัฒนาพันธ์ 300
คุณพัชรี ทองเทพ 200
คุณภัสรา หากุหลาบ 2,000
แพทย์หญิง ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ 2,000
นายแพทย์ สมคิด เพ็ญพัธนกุล 2,000
พี่เจี๊ยบ 1,000
แพทย์หญิง ศิราภรณ์ สวัสดิวง 2,000
พลอากาศโท นายแพทย์ ธีระภาพ เสนาะวงษ์ 2,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกลโลหะกิจ(สำนักงานใหญ่) 10,000
คุณอรุณ ตรีนวพร 1,000
บริษัท พี. เจ. โกลบอล พรีซิชั่น , คุณพงษ์ศิริ อุปพงษ์ 1,000
คุณปราโมทย์ สมไทย 500
คุณบุญชัย เหลืองอนันต์คุณ 1,000
คุณประเสริฐ ว่องวิทย์โอฬาร 500
แพทย์หญิง ธิดา สีสด 2,000
พ.ท.เฉลิม - คุณอัมพร, คุณลิขิต, คุณพินิจ สิงห์สิกุล 500
คุณประมวล จวงงู, เด็กชายวรกฤษฎี์ ฟักนาค 1,000
คุณบุญ กลีบใบ 1,000
คุณเรืองศักดิ์ เอี่ยมใจกล้า 500
คุณวีระ ชาญวานิช 500
คุณธนทัศน์ วุฒิกิจ 500
เสรี 51 500
คุณsang14673 500
กลุ่มเพื่อน โรงเรียนวัดนรดิศ รุ่น 88 กทม. 2,000
คุณทาลีนาถ แซ่ซือ 2,000
คุณธาริณี เรียนใจดี 5,000
คุณสมาพร กันเดช 5,000
คุณมยุเรศ นาข้าม 3,000
คุณศิริลักษณ์ ช้างชาวนา 1,000
คุณไพลิน ปัญญากรณ์ 3,000
คุณเชาวนีย์ สิริวัตน์ 500
คุณเบญจมาภรณ์ สัทธรรมนุวงศ์ 2,100
คุณอิงฟ้า เขมะวิชานุรัตน์ 500
คุณศศินันท์ นิธิดำรงค์รัตน์ 1,000
คุณประพันธ์ วรรณวานิช 1,000
คุณนิรันดร์ - คุณลำดวน รอบเมือง 2,000
คุณพ่อลพ พุ่มพวง 1,000
คุณวันดี อ่อนโยน 1,000
คุณปพิชญา สมหมาย 1,000
คุณนิตยา อนุมาวัฒนากุล 100
คุณคุณคำ เสียงดัง 200
คุณถนัด - คุณสุเรียน แกล้วกล้า 2,000
คุณศรีสกุล สุขสกล, คุณปรัชญา วชิรัคกุล 10,000
คุณรวีวรรณ แตงจวง 300
ชมรมกิ๋นหอมต๋อมม่วน 1,900
คุณชัยณรงค์ - คุณมีนารัตน์ สั่งสอน 10,000
คุณรัญจวน คูหา 300
คุณจินตนา ท่าช้าง 2,000
ครอบครัว ขานไข(เบญจวรรณ) 5,000
คุณวุฒิการ เขมะวิชานุรัคน์ 100
คุณคุณศุภลาภ จิตอารี 100
คุณวิทยา - คุณอังศุมาลี เมฆอากาศ 100
คุณพวงผกา สุทธิเกษม 100
คุณไพรัตน์ เรืองจันทร์ 500
คุณดุสิต เกษม 100
คุณวีรพจน์ โพธิกุล และ เด็กชาย อนรงค์ สุขสกล 400
คุณพ่อขวัญ - คุณแม่คำป้อ สารจินดาพงศ์ 200
คุณวัฒนา - คุณศรีนวล ชินเศรษฐวงศ์ 500
คุณอุดมศักดิ์ - คุณสมบูรณ์ สีสด และครอบครัว 500
ร.ต.ท.เกียรติชัย คู่งาม 200
คุณปิยะนาถ จินดามณี และครอบครัว 2,000
คุณสุทัน มานะมั่นชัยพร 1,000
คุณปาริชาติ เครือนวล 1,000
คุณมาลี พันธุ์ทรัพย์ทวี 300
คุณสัมมชัย พันธุ์ทรัพย์ทวี 100
คุณโสภิดา พันธุ์ทรัพย์ทวี 100
พ.อ.ศักดิ์ทวี - คุณมีนา เรือนทอง 500
คุณพวงทอง สายน้ำเย็น 500
คุณพ่อทรวง - คุณแม่อำพร สายน้ำเย็น 1,000
คุณแม่จันทรา พื้นงาม 100
คุณเกรียงศักดิ์ - คุณเสวียน พอจิต 100
คุณสัญฐัฎ - คุณบุญยัง สมร 500
คุณประทุม สมร 200
งานศพ พ่อมอย สายหยุด 500
คุณพิมลพรรณ กรรณิการ์, คุณสนั่น - คุณแก้วลูน กรรณิการ์ xxx
คุณอำนวย แก้วรักษา 500
คุณดอน เวียงคำ 100
คุณบำเพ็ญ บินไทยสงค์ 200
คุณอาทิตย์ วงศ์อ้าย 100
คุณจรัญ พันธ์จักร 200
คุณเสนอ กาศเกษม 100
พ.ต.ท.สุนทร สีสด 100
คุณวัฒนะ - คุณเพทาย คณะเจริญ 300
จ.อ.อัครพงษ์ ดอนดง 1,000
เด็กชายธาราธาร , เด็กชายธาราธร เลื่อนคำแสน 500
คุณกิตติกรณ์ - คุณเนาวรัตน์ อินทราทิพย์ 100
คุณเจริญ กำหนด 100
คุณชวนพิศ เวียงนาค 200
คุณสิริชัย ทาโปง(ร้านสูงเม่นการหวาย) 1,000
คุณสุนีย์ สมร 500
คุณจรูญลักษณ์ หิ่นแก้ว 100
คุณสายฝน แสงอ่อน 300
ครอบครัว คุณอมรรัตน์ เลือดนักรบ 3,000
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 500
คุณครูอรุณ - คุณทิวาพร ปัญญาชาติ 100
คุณดาวเรือง ขอบปี 7,125
คุณแก้ว - คุณติ๋ม จำนวน 500
คุณสุวลี ศิริพันธุ์ 3,000
โรงเรียน แพร่ ภูเก็ต กวดวิชา 5,000
คุณนครินทร์ วงค์อารินทร์ และครอบครัว 500
คุณนงนุช ศรีบูระไชย 500
คุณธราณัฎฐ์ - คุณกุลปวีณ์ พิทักษ์วศิน 1,000
คุณสุนิสา เกตุแก้ว 1,000
คุณชญาดา ข่มอาวุธ 1,000
บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1,000
บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 3,060
บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 10 ต.ร่องกาศ 2,160
นายแพทย์ สมพงษ์ - แพทย์หญิง นันทวัลย์ ตันติธนวัฒน์ 5,000
คุณแม่เลี่ยม สุขรอด 500
คุณอุดมศักดิ์ ถือแก้ว 2,000
ห้าหุ้นส่วน จำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญา 1,000
บ้านกวาง 3,469
บริษัท ธนาวัฒน์คอนกรีด จำกัด 1,000
คุณเสถียร - คุณเยาวเรศ อิสระเศรษฐ์พงศ์ 500
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ 320
ครอบครัว คุณสมคิด อุ่นอารมย์ 100
คุณจุฬาลักษณ์ บัวชุม 700
ครอบครัว คุณแม่เพลิน รัตนภาค 100
งานศพ แม่ฟองคำ สลักลาย 2,000
คุณสมฤทธิ์ อินทรสัตยพงษ์ 2,000
ตู้รับบริจาค OPD (25 มีนาคม 2559) 1,000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น 2,000
คุณชลิดา สาโรจน์ (ศูนย์สุขภาพจิต ขอนแก่น) 1,000
งานศพ แม่นวลจันทร์ นันทิทรรภ 1,000
คุณกิตติพงษ์ วรรณา 10,000
ดร.ดวงเดือน จิระมะกร 3,000
คุณแม่สมบูรณ์ สุทราพันธ์ 500
พระโกศัยเจติยารักษ์ 500,000
นายเสนาะ กระสาย 100
คุณปิยพร จันทร์เข็ม 1,000
แม่ส่วย กังหัน 1,000
กองทุน แก้วธรรมานุกูล 6,500
ร.ต.ณรงค์ - คุณเถาวัลย์ นาขามพร้อมครอบครัว, กลุ่มพี่ น้อง พ้องเพื่อน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 5,000
นายแพทย์ วัชระ ไชยแก้ว 2,000
ประชาชนหมู่ 2 ต. บ้านเหล่า 18,000
มูลนิธิรวมใจพัฒนา 100,000
คุณเครือวัลย์ สำเนียง 500
คุณสุพจน์ - คุณลัดดาวรรณ เลาห์ภูมิ 28,000
คุณอิสรียก นาคอินทร์ 2,000
คุณแม่วารี พิบูลย์วรกุล 500
คุณเยาวเรศ อิสระเศรษฐพงศ์์ 1,000
คุณรังสรรค์ พื้นดี 300
คุณสุรีย์ มีทรัพย์ 500
คณะศรัทธา ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 41,000
คุณธนกฤต - คุณนงลักษณ์ ภิญโญ 1,000
คุณนิวัตร - คุณปริชาติ มั่งมี 1,000
งานทำบุญ 100 วัน คุณพ่อเฉลิม พากเพียร 3,500
คุณกานดา ทองเรือน 1,000
งานทำบุญ 100 วัน คุณแม่น้อย ค่าทอง และทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสูงเม่น 59,000
คุณแสงชัย พงศ์พัชญ์พิทักษ์ 500
คุณณัฐยา เกษียร 1,000
คุณสมศักดิ์ สีสด 1,000
คุณพิมพร สรวงศ์สิริ 1,000
คุณยิ่งณรงค์ แซ่มั่ว 1,000
คุณศรีรัตน์ สำลี 2,500
คุณวารินทร์ ตุลยาทิตย์ 1,000
นายแพทย์ อดิศักดิ์ ไวยเขตการณ์ 1,000
คุณคนึงนิจ สิทธิราช 1,000
เภสัชกร ประเสิรบ์ กิติประภัสส์ 2,000
แม่ใหญ่นา ถนอม 1,000
คุณสวิง - คุณฟองจันทร์ วงศ์สกุล 1,000
คุณธัญญาภรณ์ ควรโสรส 1,000
โรงพยาบาลแม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย 500
คุณสาคร จินตนาวสันต์ 5,000
คุณสิริเดช ดวงเดช 1,000
นายแพทย์ สาธิต ดอยลอม 10,000
คุณกัญญ์วรา เทียนทอง 500
คุณทองดี ดอยลอม 500
คุณมงคล มณีทิพย์ 2,000
คุณวาสนา มณีทิพย์ 5,000
คุณนิตยารัศมี มณีทิพย์ 1,000
เด็กชายศิรา ศรีไพศาล 1,000
ร้านป้าพิศ เฟอร์นิเจอร์ 2,000
คุณสากร ศรีไพศาล 500
คุณประสิทธิ์ สินมณี 500
พ่อจันทร์ ขยายเสียง 2,000
คุณกมลวรรณ อุดมกิจ 2,000
คุณดาวฤกษ์ ธนามี 2,000
คุณเพียงแพน อุปทอง 1,100
คุณวรการ พิทักษ์กิจรณกร 500
เภสัชกร เด่นดวง มณีกาศ 2,000
คุณสังเวียน แม่ยำ 1,000
คุณพงศกร กระสาย 1,000
คุณอภิบูลย์ ดอกผึ้ง 1,000
คุณวัลยาภรณ์ ทังสุฤติ 1,000
คุณกฤษณา กติอนันต์ 1,000
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 500
คุณบุษบา คำสวน 500
อาจารย์ จำรูญรัตน์ อุดมกิจ 1,000
พ่อสุทัศน์ ชาญสมร 1,000
คุณอมรรัตน์ วันทนียวงศ์ 1,000
คุณบัญชา บุตรศาสตร์ 1,000
คุณประภัสสร ด้วงศรี 1,000
คุณสิริรัตน์ ภู่ตันติกุล 2,000
คุณสาวรีย์ กาศเกษม 1,000
คุณขวัญหทัย มงคล 500
คุณอารีรัตน์ ตั้งสันติธรรม 500
คุณสุพันธ์ ศรีสง่า 500
คุณไกรวัชร์ บุญนิธิพันธ์ 2,000
ทันตแพทย์หญิง ชาตยา ฤตวิรุฬห์ 1,000
แพทย์หญิง รุ่งทิพย์ เทพวงษ์ 10,000
คุณสาธร ถือแก้ว 1,000
คุณสุมจิตรา วนารักษ์ 1,000
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 1,000
คุณสัมพันธ์ ปัญญาสุข 500
คุณพงศ์พณิช เวียงทอง <2,000/td>
คุณบุญทรง กันทะวงษา 1,000
คุณสมยศ มั่นเหมาะ 2,000
คุณสุริยา ผูกจิต 1,500
คุณณรงค์ วงค์โปชิ 500
ทันตแพทย์หญิง ดาวรุ่ง แสนคำลือ 5,000
คุณเสาลักษณ์ หงษาไช 1,000
คุณผกาภรณ์ กัลลาเฮอร์ 10,000
คุณอภิชาติ กันทะวงศ์ษา 1,000
คุณบุญเหลือง สีอ่อน 1,000
คุณสมส่วน ปรางนวล 1,000
คุณสง่า สอนวงษ์ 1,000
คุณนพพร ดอกแก้ว 1,000
คุณบรรจง ดอกแก้ว 1,000
คุณธิน แสนสี 1,000
คุณวิรัตน์ ศฤงคาร 1,000
คุณสามิตร คำเหลือง 1,000
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2,000
คุณหทัยชนก มาเจริญทรัพย์ 1,000
คุณพรพรรณ ตนาวรรณ 1,000
คุณบัวเขียว ดอกแก้ว 1,000
คุณภูวดล ดอกแก้ว 1,000
คุณวรรณี วงรอบ 1,000
คุณเหรียญ พระคำลือ 1,000
คุณล้วน ศฤงคาร 1,000
คุณวันชัย สีอ่อน 1,000
คุณศรีไพร พองาม 1,000
คุณวิลาวรรณ ศฤงคาร 1,000
คุณบัญชา พองาม 1,000
คุณพ่อประสิทธิ์ ขุนเทา 1,000
คุณบุญศรี ขอร้อง 1,000
คุณพัน ศรีอ่อน 1,000
คุณกัน กาบจันทร์ 1,000
คุณพรชัย กาบจันทร์ 1,000
คุณแก้ว สายทอง 1,000
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1,000
คุณธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ 1,000
คุณไหม นาเวียง 1,000
คุณสิงหา ไชยวุฒิ 1,000
คุณบัวลม พระคำลือ 1,000
คุณวิจิตรา โพธิ์พันธุ์ทูล 1,000
คุณปิยฉัตร ถาปนา 1,000
คุณบุญกลั่น พระคำลือ 500
คุณสงคราม ศฤงคาร 500
คุณศรีนวล อภิวงษ์ 500
คุณสมบัติ สีอ่อน 500
คุณไพศาล สายนวล 500
คุณบุญเรือง ขุนเขา 500
คุณทน ศฤงคาร 500
คุณเหรียญ ทิน่าน 500
คุณไวพจน์ กันทะวงษา 500
คุณสุพัตรา อ่อนน้อม 500
ด.ต.เหมรัศมิ์ คำหม่อมวรัตน์ 500
คุณสุมาลี อินวรรณา 1,000
คุณรัชนี นิลพัฒน์ 500
คุณทองเงิน ใจไว 1,000
คุณสุวรรณา ดวงตาดำ 500
คุณสมพงศ์ รักษา 1,000
ครอบครัว คุณบันทม ไชยวงศ์ 1,000
คุณแม่มอญแก้ว อมรรัตน์ 1,000
คุณทวีพันธุ์ ปุญญารัตนาสุรณ์ 1,000
คุณปริญญา พันธุ์พาณิช 500
คุณประเสริฐ ปลาส่วน 1,000
พ่ออาจารย์เกษม - คุณมาลี นิลรวม 1,000
คุณพ่อจำนงค์ - คุณแม่สั้น วัฒนวงค์ 1,000
เภสัชกร นรารัตน์ ศรไชย 3,000
คุณกรณิศ ไหมหงษ์ 3,000
คุณประสิทธิ์ - คุณปราณี ปลาส่วน 1,000
ด.ต.สมบัติ สีสด 2,000
คุณลพ - คุณนวล กาวิน 1,000
คุณสุคนธ์ - คุณถาวร ขยายเสียง 1,000
คุณจันทร์ - คุณเหย่น กาบิน 2,000
คุณศิริชัย ปลาส่วน 1,000
คุณพ่อสมหวัง ปลาส่วน 1,000
ชมรมผู้ป่วยเบาหวานบ้านกวาง 1,600
คุณสมศักดิ์ มั่งมูล 3,000
คุณละเอียด บุญสาก 1,000
น้องป๊อบปี้, น้องทอฟฟี่, น้องมันนี่ 1,000
ครอบครัว คุณปราณี กาหลง 500
คุณกัญญาภัทร ช้างคำ 1,000
คุณเกศนี ภูมิคอนสาร 1,000
คุณพิมลพรรณ มาลาพร 1,000
คุณพ่อสุทัศน์ เนืองนิตย์ 1,000
คุณพ่ออ่อน พระคำลือ 1,000
คุณทวี - คุณบัวผาย ขยายเสียง 1,000
คุณเกษราภรณ์ เวียงทอง 1,000
คุณบุปผา ใจงาน 1,000
คุณถวิล ผาคำ 1,000
ครอบครัว คุณสมหวัง - คุณบุหงา ปรีชา 5,000
คุณนลินรัตน์ สนธิ์สิริ 1,000
คุณวิเชียร - คุณไพรัตน์ สนธิ์สิริ 500
คุณมณฑนา กางกั้น 500
พ.ต.ท.วิมล คงเพ็ชร 1,000
พ.อ.อ.สมพงษ์ มาศงามเมือง 1,000
คุณณัฐปภัสร กุกอง 1,000
คุณสมเกียรติ เวียงทอง 1,000
คุณไกรฤกษ์ บุญญารัตนานุสรณ์ 1,000
คุณมณี ปิ่นทอง 2,000
มูลนิธิแพร่แสงเทียน 100,000
คุณปวินสมร รักษา 500
คุณรวีพรรน์ ขยายเสียง 500
คุณธีรวัฒน์ โกษา 500
คุณรัตนา รักษา 500
คุณเกษม รักษา 500
คุณนพรัตน์ ปัญญานิลพนธ์ 1,000
คุณณรงค์ ดอกผึ้ง 500
คุณอนันต์ - คุณมณเฑียร, คุณอภิวัฒน์ ดอกผึ้ง 1,000
นายแพทย์ เธียรชัย แย้มรับ 2,000
คุณพิมล - คุณบรรเจิด, คุณอัจฉรา สิงห์เหาะ 500
คุณสันต์ - คุณดวงพร ปรีชา 1,000
คุณแก้ว - คุณปุ้ง ผูกจิต 1,000
คุณนริสา ขยัก 1,000
พระอธิการกิติพัฒน์ สุทธจิตโต 2,000
ทันตแพทย์ เทวา - คุณอมรรัตน์ นันต๊ะปัน 1,500
ทันตแพทย์หญิง ชมพูนุช ทะตัน 5,000
คุณนิอร น้ำใจดี 1,000
คุณสิงห์หาญ จินดามณี 1,000
ทันตแพทย์หญิง ณัชชาภัทร ธนาพงษ์ไพสิฎฐ์ 1,000
คุณพ่อนุช - คุณแม่จันทร์ตุ้ย ดอกผึ้ง 500
ร.อ.วาณิช อักษรสวรรค์ 500
คุณปณิตา วงค์บิดา 1,000
คุณวีระชน อินต๊ะเสาร์ 1,000
คุณกรแก้ว ศรีใจวงค์ 1,000
คุณกิ่งทอง พุ่มพวง 500
คุณศรีไพร เวชวิกูล 1,000
คุณศิริพร - คุณธงชัย แก้วธรรมานุกูล 1,000
พระอธิการบุญเป็ง ฐานวิโร 1,200
พระครูวัดพิชัยศิริ 600
คุณกมลรัตน์ แก้วธรรมานุกูล - คุณสิทธิพงศ์ กาศโอสถ 1,000
คุณเพียร - คุณสมจิตต์ เวียงนิล 1,000
คุณแม่แพร ขยายเสียง 1,000
คุณสมยศ คงเถื่อน 1,000
คุณเพียงตะวัน เวียงคำ 1,000
คุณเอกรัฐ นิลพัฒน์ 500
คุณบุญมี ธรรมประเสริฐ 500
คุณพ่อสนั่น - คุณศรีนวล รู้หลัก 500
คุณบุญยงค์ - คุณแก้วมา ท่วงที 500
คุณอุบลศรี อริยวังโส 2,000
คุณอภิญญา วิเศษ 500
คุณมยุเรศ, เด็กชายวรวัชร เงือกน้ำ 1,000
นายแพทย์ ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ 1,000
คุณกัลย์ธีรา ใจไว 2,000
คุณสมเจนต์ - คุณนวลจันทร์ แม่นยำ 500
คุณนิตยา ปาด้วง 500
คุณสมจิตร มายาระ 1,000
คุณทองเหลือ มีของ 1,000
คุณสมศักดิ์ อุ่นกาศ 1,000
คุณดรินญา ขยายเสียง 1,000
คุณยุทธ มานพกาวี 500
ส.อบต.ทิพวรรณ ผูกจิต 1,000
คุณกาญจนา อินอวยพร 1,000
คุณวราพร มานพ 1,000
คุณแม่คำปุ่น บัวบาน 500
คุณสมนึก - คุณพุทธรักษา จดจำ 1,000
คุณอุ๊ด ศักดิ์สิทธิ์ 3,500
คุณประดิษฐ์ ยงย่วน 3,000
คุณปาริชาติ ปรารมภ์ 2,000
คุณวิวัฒน์ ปรารมภ์ 2,000
คุณสมภพ แจ่มจำรัส 600
พ.ต.ต.นรินทร พงศ์พิสิฎฐ์ 1,000
พ.จ.อ.ชยพล อัยแก้ว 600
คุณสินทธุ ปิตุภูมิสวัสดิ์ 500
คุณพิกุล มีมุ่งธรรม 500
คุณทับ เมตตา 500
คุณสมบัติ หวานแก้ว 1,000
คุณนริศา บัวบาน 1,500
คุณปวีณ์ริศา วัลลิกุล 1,000
คุณแม่จันทร์ เค้ามูล 500
ส.ต.อ.ธีรประสิทธิ์ ศิระปัญญาธรรม 500
คุณสมบูรณ์ ง่ามไม้ 500
แพทย์หญิง ชลกมล ปัญญาสุข 5,000
คุณพ่อติ๊บ วงค์มาก 1,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่การเกษตรไฟฟ้า 1,000
คุณสุเมธ วงค์พร้อมเจริญ 1,000
อาจารย์ทิพปภา เม่นคำ 1,000
คุณพร ชัยวิรัช 1,000
คุณศรินยา ขันติยะ 1,000
คุณบรรเทา สุวรรณกาศ 500
คุณไพฑูรย์ ศรีมุก 2,000
พ.อ.(พ).เกรียงศักดิ์ จันทร์ตรี 10,000
คุณพ่อชวน วงค์ตะวัน 1,000
คุณพร สีสด 500
คุณธัญญาภรณ์ ควรโสรส 1,000
คุณประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล 1,000
คุณสิทธิผล เดือนดาว 1,000
คุณแม่สังวาลย์ เวทมนต์ 1,500
คุณณัฐมน สุดแดน 1,000
คุณอมรรัตน์ ศรีมุก 1,000
คุณพลับพลึง บุญญารัตนานุสรณ์ 1,000
คุณศรีเพ็ญ โกกนท 1,000
คุณศุภกิตติ์ กรวดสูงเนิน 500
คุณช่วย ดอกบัว 500
คุณชูชาติ นันทะบิน 1,000
คุณรัชฤทัย สายาจักร 1,000
คุณวิลาสินี แสงงาม 500
นายแพทย์ คิมหันต์ อภัยกาวี 599
คุณพ่อจันทร์ กาวิน 1,000
คุณวิชัย พังสุวรรณ 500
คุณพ่อคง ท่าทาง 1,000
คุณศรีแพร จำรัส 1,000
คุณยายป้อ ปลาลาศ 500
คุณธีรนันท์ สุวรรณพงศ์ 500
คุณแม่ฟองจันทร์ สุกใส 500
คุณแม่เพ็ญนี ถือทอง 500
พ.ต.ต.เฑียรพิศิษฐ์ ฝักฝ่าย 1,000
คุณจิน ก่อกอง 1,000
คุณอนิวรรต ลีลาภัทร์ 1,000
คุณผ่าน กันต๊ะกวาง 1,000
คุณกนกวลัย สร้อยศักดิ์ 500
คุณธนพร ชูวงษ์ 1,000
คุณบานเย็น กวางทอง 500
คุณสายยัณต์ มงคล 1,000
คุณนลวรรณ ธิขันธ์ติ 1,000
คุณกานดา ทองเรือง 1,000
ด.ต.นรินทร์ ชุ่มเชย 500
คุณสมพร เสนาะ 1,000
คุณทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ์ 1,000
คุณครูบุญศรี วงศ์ธง 1,000
คุณไหมแก้ว ศิริวชิระภาพ 3,000
คุณเสกสรร ภัสสรานุภาพ 1,000
ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จึงภัทรไพศาล 5,000
ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จึงภัทรไพศาล 509
คุณแม่ฉลอง สุคันธมาลา 500
คุณรัชนีกร โปซิฟิก 1,509
คุณแม่แสงห้อย มนตรี 509
คุณวัฒนา ชินเศรษวงศ์ 500
คุณไพรินทร์ เรืองจันทร์ 500
คุณปิยะนาถ จินดามณี 2,000
คุณจินตนา ท่าช้าง 2,000
คุณกฤษณะ สุคันธมาลา 500
ร.ต.ท.สมศักดิ์ สินธุ์เทียน 509
คุณสมนึก จารุรัชต์ 500
คุณมยุรี ผลดีประสิทธิ์ 500
คุณบุญมี พอสม 500
คุณสุภาพร สลัม 500
คุณสุดไทย วิระไชยกูล 1,000
คุณสมาน วัฒนภิญโญ 1,000
คุณเรดา เกษตรุวรรณ 2,000
มิ่งมิตรกอล์ฟแพร่ 1,000
นายแพทย์ กิตินันท์ สุวรรณชัย 10,000
คุณวิวัฒน์ ขยายเสียง 500
คุณบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ 1,200
คุณกรรณิการ์ ปิณทวณิช 1,000
คุณกุสุมา เชาวลิลิตกุล 1,000
คุณโกสุม ชนะนันท์กุล 1,000
คุณกัญมน สระสุนทร 1,000
คุณจันทร์ฉาย คุ้มถนอม 1,000
คุณณัฐฐภพ ครุฑชา 1,000
คุณดวงเดือน โกตานุช 1,000
คุณทรงพล ธารินเจริญ 1,000
คุณชิติมา พละเสวีนันท์ 1,000
คุณรำดับ ดอกผึ้ง 500
คุณกีระติ เวียงนาค 2,000
โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 5,000
คุณชลอ ขุนเขา 1,000
คุณอัมพร กังโคง 1,000
คุณแม่ไหม นาเวียง 580
คุณฐิติชญา พองาม 870
คุณพ่อสนธิ กันทะวงษา 1,100
คุณพ่อประสิทธิ์ ขุนเขา 830
คุณพ่อนิยม สีงาม 560
คุณแม่บุญศรี ขอร้อง 950
คุณแม่สุภิน พระคำลือ 600
คุณพ่อเสรี คำลือ 10,000
คุณวิรัตน์ ปัญญาวัน 500
คุณสมพร เด็ดขาด 500
คุณถวิล ผาคำ 500
คณะศรัทธาวัดช่องลม 500
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 6,000
คุณสาคร กองเพชร 2,000
สิบเอกวินัย เทพสาธร 2,000
คุณราศรี เสรีอรุโณ 1,000
คุณจันทร์นวล จันทร์ผ่อง 1,000
คุณชุติการณ์ ตุลยาทิตย์ 500
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น 10,000
คุณจารุณี วิลาวัลย์ 1,000
นายแพทย์ เฉลิมชัย - คุณชมภู (โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่) 2,000
โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ 3,000
คุณอุเทน 500
คุณอนุวัฒน์ เฉลิมชีพ 500
คุณนงลักษณ์ มะทะ 500
คุณเฉลิม ไชยศิริ 500
คุณเดชา คำชื่น 500
ศรัทธา หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1,360
คุณแม่มิตร ขยายเสียง 1,000
คณะศรัทธาหมู่ที่ 12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1,460
คุณสุกฤตย์ ตันจารุพันธ์ 2,000
คุณชัยรัตน์ ฤตวิรุฬห์ 1,000
คุณนพกิจ เม้ากำเนิด 20,200
คุณวรชัย เสียงสูง 500
คุณอารีย อุปนันไชย 4,000
คุณสายสมร สุกใส 500
คุณวันทนา แสงสร้อย 500
คุณเมธาภรณ์ นาปัน 2,000
คุณอรพินท์ พงษ์ไพร 500
คุณสุทัด ดอกผึ้ง 2,000
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น 200,000
คุณวิทิต เที่ยงไทย 500
พระครูวิจิตรธรรมภาณี วัดน้ำบ่อ อำเภอสูงเม่น 500
ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น 2,000
คุณพรจิตร ขยายเสียง 500
คุณทินกร พื้นดี 1,000
คุณชาตรี ศรีชัยยอดฟ้า 1,000
คุณอุเทน กาศโอสถ 2,000
คุณสมกาศ กาบจันทร์ 1,000
อาจารย์ นิรันดร์ นิทัศนะโยทิน 1,000
คุณพิชัยภัทร ผูกจิตร 1,000
คุณโสภา สืบจากยง 1,000
คุณวรรวิสา ชักชวน 1,000
ด.ต.ประสิทธิ์ สุวรรณพงค์ 1,000
คุณวรรณชัย จงจรูญรังสรรค์ 5,000
คุณสิริพรรณ กล่อมจิตร 1,000
พ.ต.อ.ประพาส ธรรมนันท์ 1,000
คุณวิโรจน์ มานะมั่นชัยพร 1,000
คุณสุมัตตรา รักตะบุตร 9,999
คุณรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา 500
คุณทิวาพร สินมณี 500
คุณคนึงนิตย์ สง่างาม 720
คุณอุทัย มานะมั่นชัยพร 1,000
คุณจุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ 500
คุณศักดิ์ชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ 50,000
คุณวันชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ 50,000
สมาคมข้าราชการบำนาญ จังหวัดแพร่ 5,000
คุณอมรรัตน์ เลือดนักรบ 3,000
คุณประดิษฐ์ เทียนทอง 999
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น 12,200
คุณสกล ขอบรูป 1,000
คุณปราโมทย์ สมไทย 500
คุณกิตติ จิตรีประเสริฐ 19,980
คุณจิตรา ข่มอาวุธ 2,000
คุณสุริยา ศรีดอนชัย 1,000
คุณวัชรบูลย์ พรหมพิทยารัตน์ 1,000
คุณวาเนตร ดอกตัน 500
บริษัท เอกอุดม อิเล็คทริค จำกัด 10,000
คุณนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ 500
กลุ่มเพื่อนสถาปัตย์ ศิลปากร รุ่น 37 15,000
คุณวลัยพร ปาลมาลย์ 100,000
คุณมงคล ลิ่มประสิทธิ์ 500
คุณสุทธิลักษณ์ เขมะโรจน์ศิษฎ์ 500
คุณสุดใจ เชิดชู 1,000
คุณสินทร มณีกาศ 500
ร.ต.ท.อศิรัตน์ ก่อกอง 1,500
คุณประวีณา อัศวพลไพศาล 500
คุณชมัยพร แก้วสุทธิ 5,000
คุณอารมณ์ แสนเตชะ 1,000
ด.ต.ดำเนิน มณีกาศ 500
คุณธิติพงษ์ วรรณา 10,000
คุณจิรัฎฐ์ บุญนาวา 1,000
คุณเสวี่ยง วังคำ 1,000
คุณปนัดดา ศรีชัยศักดิ์ 1,000
วัดมณีอรัญญิการาม 10,000
ทันตแพทย์หญิง ชาตยา ฤตวิรุฬห์ 1,000
คุณลัดดาวัลย์ ปันทะโชติ 500
คุณจินตนา - คุณประสงค์ อนันตากูล 1,000
คุณสุวัฒน์ - คุณจินตา มาลี 1,000
คุณจินดา เอกภูมิ 1,000
คุณกณิกนันต์ สุกใส 500
คุณเอนก สุจาคำ 500
คุณสุรพล เฮ้งเจริญเลิศ 2,000
คุณเกศร ขานไข 500
คุณศราวุธ นันทวรรณ 1,000
คุณอรพิน กองเพชร 1,000
คุณประพันธ์ บุญมี 500
คุณรัฐรดา ปัญญาภิรพันธ์ 1,000
คุณชลิต สุวรรณกาศ 500
งานทำบุญ 100 วัน พ่อยศ แพรศิลป์ 4,000
คุณพ่อสะอาด พุ่มพวง, คุณประชัน - คุณกิ่งทอง พุ่มพวง 5,000
คุณวิภารัตน์ พระคำลือ 1,000
คุณจิราภรณ์ ทวีทอง 20,000
ร้านหนุ่มก๊อปปี้แอนด์ค๊อฟฟี่แพร่ 1,000

ผู้อุปการะบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินให้ โรงพยาบาลสูงเม่นข่าวประชาสัมพันธ์