ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากรงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์


นานแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น


นายสราวุธ กลไกร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


นายนภดล สุขทรัพย์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารสุขภาพ