โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

  ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด
บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติอบรม - ประชุม
บันทึกข้อความ หนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อความ (เปล่า)
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาป่วย-ลากิจ-ลาส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
แบบแสดงความจำนงศึกษาต่อหรืออบรมภายในประเทศ
แบบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
แบบใบรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
สัญญาค้ำประกัน(ลูกจ้างชั่วคราว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว(ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ชั้น 4
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม 1 , 2
ใบส่งซ่อมพัสดุ
ใบสำคัญรับเงิน
แบบ7131ค่ารักษาพยาบาล
แบบ7223ศึกษาบุตร
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
ใบนำส่งเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บันทึกข้อความสรุปการประชุม
ใบนำส่งโครงการ
บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ