องค์กรแพทย์

องค์กรแพทย์
นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น
แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  เทพวงษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ภิญโญ  เจียรนัยกุลวานิช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์พันธ์ศักดิ์  วงศ์คำแก้ว
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
แพทย์หญิงธิดา  สีสด
นายแพทย์ปฏิบัติการ
^