โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ดาวน์โหลด : Download

pdf
ใบส่งซ่อมพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น63.pdf
ใบส่งซ่อมพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น
pdf
ประกาศ ระเบียบการแต่งกายของบุคลากร ปี 63.pdf
ประกาศ ระเบียบการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ2563
pdf
คำสั่งแต่ง พขร.รถฉุกเฉินปี63.pdf
คำสั่ง โรงพยาบาลสูงเม่น เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์รับ - ส่งผู้ป่วย กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน
pdf
คำสั่งแต่งตั้ง พขร.สำรองปี 63.pdf
คำสั่ง โรงพยาบาลสูงเม่น เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ (สำรอง)
pdf
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือโรงพยาบาลสูงเม่น 2563.pdf
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือโรงพยาบาลสูงเม่น 2563
pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุญาตไปราชการ).pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุญาตไปราชการ)
pdf
แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์.pdf
แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์
pdf
แบบฟอร์มการโอนวัสดุ/ครุภัณฑ์.pdf
แบบฟอร์มการโอนวัสดุ/ครุภัณฑ์
pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อหรือจ้างเบื้องต้น.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อหรือจ้างเบื้องต้น - แบบบันทึกข้อความ 2563
pdf
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4).pdf
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4)
Goragod.com
^