ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินและพัฒนาที่ดินโรงพยาบาลสูงเม่น

1