ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รพสต.บ้านผาสุก

1