ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รพสต.หัวฝาย

1