คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1-2562 ( ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 )
EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1-2562 ( ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 )

12 มิ.ย. 2562 0 46

EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1-2562 ( ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 )

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3

07 มิ.ย. 2562 0 22

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3

EB 13 มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562
EB 13 มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562

13 มี.ค. 2562 0 155

EB 13 มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562

EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ) รอบที่ 1 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ) รอบที่ 1 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

11 มี.ค. 2562 0 87

EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ) รอบที่ 1 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

EB 2 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
EB 2 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

11 มี.ค. 2562 0 69

EB 2 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

08 มี.ค. 2562 0 106

EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

EB 25 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562
EB 25 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

07 มี.ค. 2562 0 524

EB 25 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

06 มี.ค. 2562 0 56

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ตัดยอด 28 ก.พ. 2562
EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ตัดยอด 28 ก.พ. 2562

05 มี.ค. 2562 0 114

EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ตัดยอด 28 ก.พ. 2562

EB 17 ข้อ 4.1 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
EB 17 ข้อ 4.1 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

04 มี.ค. 2562 0 213

EB 17 ข้อ 4.1 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

01 มี.ค. 2562 0 136

EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

EB 21 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

28 ก.พ. 2562 0 149

EB 21 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน