คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

EB 13 มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562
EB 13 มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562

13 มี.ค. 2562 0 118

EB 13 มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ 2562

EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ) รอบที่ 1 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ) รอบที่ 1 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

11 มี.ค. 2562 0 53

EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ) รอบที่ 1 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

EB 2 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
EB 2 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

11 มี.ค. 2562 0 40

EB 2 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตัดยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

08 มี.ค. 2562 0 66

EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

EB 25 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562
EB 25 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

07 มี.ค. 2562 0 201

EB 25 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

06 มี.ค. 2562 0 29

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2562

EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ตัดยอด 28 ก.พ. 2562
EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ตัดยอด 28 ก.พ. 2562

05 มี.ค. 2562 0 82

EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ตัดยอด 28 ก.พ. 2562

EB 17 ข้อ 4.1 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
EB 17 ข้อ 4.1 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

04 มี.ค. 2562 0 155

EB 17 ข้อ 4.1 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

01 มี.ค. 2562 0 97

EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

EB 21 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

28 ก.พ. 2562 0 102

EB 21 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 6 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )
EB 6 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )

13 ก.พ. 2562 0 29

EB 6 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )

EB 7 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )
EB 7 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )

13 ก.พ. 2562 0 35

EB 7 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )

EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )
EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )

13 ก.พ. 2562 0 40

EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( โครงการสร้างต้นกล้า To Be number One )