แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562