ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น ว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562