แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งบลงทุน โรงพยาบาลสูงเม่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562