รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1 )