คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

คำสั่งจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซ้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซ้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

02 ต.ค. 2561 0 128

คำสั่งจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซ้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือแจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หนังสือแจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

02 ต.ค. 2561 0 122

หนังสือแจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2562
ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2562

01 ต.ค. 2561 0 93

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2562

EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

01 ต.ค. 2561 0 49

EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

01 ต.ค. 2561 0 80

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562