สสจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 61 ครั้งที่ 2