" ตู้ปั๋นสุข " โรงพยาบาลสูงเม่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลสูงเม่น จัดตั้ง "ตู้ปั๋นสุข" ให้แก่พี่น้องชาวอำเภอสูงเม่น และผู้มารับบริการ เพื่อแบ่งปันความสุข และเป็นแรงบันดาลให้กับทุกท่าน ได้ก้าวผ่านช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไปด้วยกัน สำหรับท่านใดประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภค - บริโภค เช่น อาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ขนม และอื่นๆ โดย " ตู้ปั๋นสุข " ตั้งอยู่ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสูงเม่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง