โรงพยาบาลสูงเม่นได้รับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังจากทีม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่นและทีมควบคุมโรค รับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังจากทีม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมห้องแยก, cohort ward และติดตามความก้าวหน้า ของโรงพยาบาลที่ยื่นขอสนับสนุนการสร้าง คลินิก ARI
โรงพยาบาลสูงเม่นขอขอบพระคุณทีม ที่ได้ประเมินและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ทีมควบคุมโรคจะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิด Safety environment ในโรงพยาบาลต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง