กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสูงเม่น จัดตั้งคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองวัณโรคปอด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวาน ในพื้นที่ 17 รพสต. มาคัดกรองวัณโรคปอด โดยการเอกซเรย์ปอด จำนวน 100 คน ต่อวัน จึงได้ตั้งจุด one stop service ที่หน้า Stock ยา หรือใต้อาคารจอดรถของโรงพยาบาลสูงเม่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง