ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (พ.ค.62-ก.ค.62)