ป้ายกำกับ รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (แบบ สขร.1)

1