โรงพยาบาลคุณธรรม

โรงพยาบาลสูงเม่น ก้าวสู่ โรงพยาบาลคุณธรรม

          กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีความมุ่งหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มีความสุขจากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน มีการสร้างหลัก ธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารอย่างมีคุณภาพ และเป็นบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุขและเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลสูงเม่น  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ “สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม” การก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรม