โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสูงเม่น

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
Operator 1101
ห้องบัตร 1102
ห้องตรวจ 1 1103
ห้องตรวจ 2 1106
ห้องตรวจ 3 1104
ห้องตรวจ 4 1105
งานชันสูตร (LAB) 1107
ห้องงานทันตกรรม 1108
ห้องงานเภสัชกรรม 1109
ห้องตรวจพิเศษ 1110
ห้องรังสีวิทยา(X-Ray) 1111
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1112
ห้องตรวจ PV 1113
ห้องคลอด 1114
ห้องผ่าตัด 1115
ห้องกระจายเสียง 1116
หน.ฝ่ายเภสัชกรรม 1117
หน้าห้องตรวจ 1120
ห้องพักทันตกรรม 1121
ห้องตรวจพิเศษ 1122
ห้องคลอด 1123
โต๊ะคัดกรอง 1124
ศูนย์เปล 1125
ห้องพักงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1163
ห้องตรวจพิเศษ Fax. 1501
ห้องประชุม 1 1201
งานสุขภาพจิต 1202
งานสุขภาพจิต 1203
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 1204
ห้องกลุ่มการพยาบาล 1205
Ward 1 1206
Ward 2 1207
งานสุขภาพจิต 1208
ห้องพิเศษ 1 1301
ห้องพิเศษ 2 1302
ห้องพิเศษ 3 1303
ห้องพิเศษ 4 1304
ห้องพิเศษ 5 1305
ห้องพิเศษ 6 1306
ห้องพิเศษ 7 1307
งานกายภาพ 1401
แฟลตชั้นที่ 2 1402
แฟลตชั้นที่ 3 1403
ห้องพนักงานขับรถ 1405
บ้านพัก นพ.พันธ์ศักดิ์ 1406
บ้านพักรับรอง 1407
บ้านพัก พญ.รุ่งทิพย์ 1408
ห้องซัพพลาย 1409
โรงอาหาร 1410
คลังพัสดุ 1411
คลังยา 1412
โรงบำบัดน้ำเสีย 1413
งานซ่อมบำรุง 1414
บ้านพักผู้อำนวยการ 1415
ห้องซักฟอก 1416
ห้องประชุมเล็ก 1417
งานแพทย์แผนไทย 1511
ห้องนวด 1512
ห้องนวด 1513
ห้องตรวจแพทย์แผนไทย 1514
ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก 1515
********************** 1516
งานเอดส์,ให้คำปรึกษา 1517
คลินิคยาเสพติด 1518
งาน ANC 1519
ห้องจ่ายยาตึกใหม่ 1520
ห้องพิเศษ VIP 1 1601
ห้องพิเศษ VIP 2 1602
ห้องพิเศษ VIP 3 1603
ห้องพิเศษ VIP 4 1604
ห้องพิเศษ VIP 5 1605
ห้องพิเศษ VIP 6 1606
ห้องพิเศษ VIP 7 1607
ห้องพิเศษ VIP 8 1608
ห้องพิเศษ VIP 9 1609
ห้องพิเศษ VIP 10 1610
ห้องพักพยาบาล 1611
ห้องพักพยาบาล 1612
ห้องส่งวิทยุชุมชนฯ 1701
งานสุขศึกษา , ENV 1702
งานคุณภาพ 1703
งานธุรการ 1704
งานการเจ้าหน้าที่(อบรม,วันลา) 1714
งานการเจ้าหน้าที่(อัตราเจ้าหน้าที่,พัสดุ) 1710
งานการเงิน 1705
งานการเงิน 1706
ห้องนักจัดการงานทั่วไป 1777
ห้องผู้อำนวยการ 1888
งานประกันสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1709
งานบริการชุมชน 1711
สำนักงาน CUP 1712
งานประกันสุขภาพ 1713