โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสูงเม่น

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
Operator 101
ห้องบัตร 102
ห้องตรวจ 1 103
ห้องตรวจ 2 106
ห้องตรวจ 3 104
ห้องตรวจ 4 105
งานชันสูตร (LAB) 107
ห้องงานทันตกรรม 108
ห้องงานเภสัชกรรม 109
ห้องตรวจพิเศษ 110
ห้องรังสีวิทยา(X-Ray) 111
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 112
ห้องตรวจ PV 113
ห้องคลอด 114
ห้องผ่าตัด 115
ห้องกระจายเสียง 116
หน.ฝ่ายเภสัชกรรม 117
หน้าห้องตรวจ 120
ห้องพักทันตกรรม 121
ห้องตรวจพิเศษ 122
ห้องคลอด 123
โต๊ะคัดกรอง 124
ศูนย์เปล 125
ห้องพักงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 163
ห้องตรวจพิเศษ Fax. 501
ห้องประชุม 1 201
งานสุขภาพจิต 202
งานสุขภาพจิต 203
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 204
ห้องกลุ่มการพยาบาล 205
Ward 1 206
Ward 2 207
งานสุขภาพจิต 208
ห้องพิเศษ 1 301
ห้องพิเศษ 2 302
ห้องพิเศษ 3 303
ห้องพิเศษ 4 304
ห้องพิเศษ 5 305
ห้องพิเศษ 6 306
ห้องพิเศษ 7 307
งานกายภาพ 401
แฟลตชั้นที่ 2 402
แฟลตชั้นที่ 3 403
ห้องพนักงานขับรถ 405
บ้านพัก นพ.พันธ์ศักดิ์ 406
บ้านพักรับรอง 407
บ้านพัก พญ.รุ่งทิพย์ 408
ห้องซัพพลาย 409
โรงอาหาร 410
คลังพัสดุ 411
คลังยา 412
โรงบำบัดน้ำเสีย 413
งานซ่อมบำรุง 414
บ้านพักผู้อำนวยการ 415
ห้องซักฟอก 416
ห้องประชุมเล็ก 417
งานแพทย์แผนไทย 511
ห้องนวด 512
ห้องนวด 513
ห้องตรวจแพทย์แผนไทย 514
ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก 515
********************** 516
งานเอดส์,ให้คำปรึกษา 517
คลินิคยาเสพติด 518
งาน ANC 519
ห้องจ่ายยาตึกใหม่ 520
ห้องพิเศษ VIP 1 601
ห้องพิเศษ VIP 2 602
ห้องพิเศษ VIP 3 603
ห้องพิเศษ VIP 4 604
ห้องพิเศษ VIP 5 605
ห้องพิเศษ VIP 6 606
ห้องพิเศษ VIP 7 607
ห้องพิเศษ VIP 8 608
ห้องพิเศษ VIP 9 609
ห้องพิเศษ VIP 10 610
ห้องพักพยาบาล 611
ห้องพักพยาบาล 612
ห้องส่งวิทยุชุมชนฯ 701
งานสุขศึกษา , ENV 702
งานคุณภาพ 703
งานธุรการ 704
งานการเจ้าหน้าที่(อบรม,วันลา) 714
งานการเจ้าหน้าที่(อัตราเจ้าหน้าที่,พัสดุ) 710
งานการเงิน 705
งานการเงิน 706
ห้องนักจัดการงานทั่วไป 777
ห้องผู้อำนวยการ 888
งานประกันสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 709
งานบริการชุมชน 711
สำนักงาน CUP 712
งานประกันสุขภาพ 713