โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

  สาระน่ารู้ สุขภาพ

ฉลากโภชนาการ GDA อ่านเข้าใจ ไร้ปัญหาน้ำหนักเกิน              ฉลากโภชนาการ GDA อ่านเข้าใจ ไร้ปัญหาน้ำหนักเกิน

              กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ของคนไทย เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กไทย รูจักการอ่านฉลากโภชนาการให้ละเอียด เข้าใจปริมาณสารอาหารที่ไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด สามารถเลือกบริโภคอาหารในแต่ละวันให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย อย.จึงได้ปรับให้มีการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA: Guideline Daily Amounts) ที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่มีอยู่จริงในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นรูปแบบการให้ข้อมูลสารอาหารที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนที่เห็นไดชัดเจน เบื้องต้นบังคับใช้กับอาหารสำเร็จรูปพรอมบริโภคทันที 5 ชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ไดแก มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอรสอดไส

              สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA จะแสดงอยูภายในรูปทรงกระบอกหัวท้ายมน 4 อันเรียงต่อกัน สวนเหนือรูปทรงกระบอกแสดงข้อความ “คุณค่าทางโภชนาการต่อ....(หน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กลอง)” และ “ควรแบ่งกิน....ครั้ง” เมื่อผลิตภัณฑ์ห่อนั้นสามารถแบ่งกินไดมากกวา 1 ครั้ง และเนื่องจากสารอาหารที่แสดงบนสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA เป็นสารอาหารที่ควรระวังในการบริโภค จึงกำหนดให้แสดงข้อความ “*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดต่อวัน” กำกับในส่วนล่างรูปทรงกระบอก ดังรูปแบบและเงื่อนไขต่อไปนี้

  • รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตั้ง เรียงติดกันจำนวน 4 แท่ง เพื่อแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ตามลำดับ
  • สีขอบของทรงกระบอกให้แสดงสีใดสีหนึ่งต่อไปนี้ คือ สีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม หรือ สีขาว แล้วแต่กรณี และต้องตัดกับสีพื้นของฉลาก
  • สีพื้นภายในรูปทรงกระบอก ต้องเป็นสีขาว เท่านั้น
  • เส้นขีดภายในรูปทรงกระบอกทุกเสน ให้เป็นเส้นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม และต้องเป็นสีเดียวกับสีตัวอักษรที่แสดงภายในรูปทรงกระบอก
  • ให้แสดงไวที่ส่วนหนาของฉลาก ที่เห็นไดง่ายและอ่านไดชัดเจน
  • สัญลักษณ์ทางโภชนาการรูปแบบ GDA จะแสดงข้อมูลโภชนาการอย่างตรงไปตรงมา ทำให้ผู้บริโภคอ่านและเข้าใจง่ายกว่ากรอบข้อมูลโภชนาการ สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เดียวกันไดทันทีจากตัวเลข จึงสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม ลดลง รวมทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น จึงช่วยแกไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินได้อย่างยั่งยืน

    ข้อมูลจาก : http://www.thaihealth.or.th